Všeobecné obchodní podmínky

 

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1               Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, na straně jedné je prodávající, kterým je Tomáš Smoček, se sídlem Svazarmovská 803, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 73046582, zapsaný v živnostenském rejstříku a na straně druhé kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2               Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím rozhraní webových stránek prodávajícího http://www.jidlojevasen.cz/objednavka, je prodej online kurzu vaření JÍDLO JE VÁŠEŇ (dále jen „předmět koupě“).

1.3               Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví. Produkty, které jsou prodávány prostřednictvím webových stránek prodávajícího (online kurzy, ebooky, knihy, CD a DVD) včetně jejich obsahu, podléhají právní ochraně dle autorského práva, a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

 

  1. OBJEDNÁVKA

2.1          Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím webové stránky http://www.jidlojevasen.cz/objednavka. Současně kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se předmětu koupě a objednávky, a to na adrese http://www.jidlojevasen.cz.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat. Podmínkou je vyplnění všech předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, vymezené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněné na webových stránkách prodávajícího http://www.jidlojevasen.cz a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Kupující odesláním objednávkového formuláře stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách http://www.jidlojevasen.cz, a že s nimi souhlasí.

 

  1. CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1               Cena zboží a služeb je uvedena na webové stránce http://www.jidlojevasen.cz/objednavka

a stejně tak je uvedena ve shrnutí objednávky.

3.2               U plateb vystavených na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem DPH.

3.3               Platby jsou prováděny bezhotovostním způsobem a jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Platba může probíhat online platební kartou, rychlým bankovním převodem nebo bankovním převodem na základě faktury.

3.4               Platba je jednorázová a její výše je vždy uvedena v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů a služeb umožnit kupujícímu splátkový prodej. Pokud je splátkový prodej u produktu nebo služby umožněn, je vždy označen na stránce produktu nebo služby, která obsahuje objednávkový formulář a tuto možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování objednávkového formuláře sám, tak, že zaškrtne předvolenou možnost hrazení kupní ceny ve splátkách, v částkách a v termínu, které stanovuje a umožňuje výhradně prodávající.

3.5               Kupující je povinen uhradit cenu včetně uvedení správného variabilního symbolu platby, jinak není možné ze strany prodávajícího identifikovat platbu a poskytnout požadované plnění ve stanovené časové lhůtě.

3.6               Kupní cena v případě jednorázové platby je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, kdy je současně vystavena faktura, není-li uvedeno jinak. Okamžikem připsání kupní ceny na účtu prodávajícího je ze strany kupujícího splněn závazek.

3.7               Kupní cena v případě splátkového prodeje je rozdělena do dvou částek o stejné hodnotě. První částka (splátka) je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, kdy je současně vystavena faktura jak na první, tak i na druhou částku (splátku). Druhá splátka je splatná do 30 dnů od vypršení doby splatnosti první splátky.

3.8               V případě prodlení s úhradou kupní ceny, která není kupujícím zaplacena řádně a včas, se zavazuje kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží nebo služby. Prodávající má také nárok na dočasné znemožnění přístupu kupujícího do členské sekce, zejména pro případ splátkového prodeje. Tento nárok vzniká po 10 dnů prodlení druhé splátky. Kupujícímu bude opět umožněn přístup až po doplacení druhé splátky. Kupující však bere na vědomí, že se v členské sekci ocitne znova na úplném začátku, stejně jako při první registraci.

 

  1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1               U online kurzů vaření JÍDLO JE VÁŠEŇ se dodacími podmínkami rozumí zaslání přístupových údajů do členské sekce. Přístupové údaje jsou zaslány prodávajícím na emailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

4.2               Přístupové údaje jsou poskytnuty prodávajícím kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny v případě jednorázové platby, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3               Přístupové údaje jsou poskytnuty prodávajícím kupujícímu až po zaplacení celé první splátky z kupní ceny v případě splátkového prodeje a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 

  1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1               Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.

5.2               Prodávající dává kupujícímu právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od zakoupení, tedy ode dne, kdy mu byly zaslány přístupové údaje na jím zadanou emailovou adresu, v případě, že s online kurzem nebude spokojený nebo zjistí, že kurz pro něj není vhodný. Poskytnutá garance je vždy uvedena na stránce s objednávkovým formulářem.

5.3               Kupující zašle prodávajícímu odstoupení od smlouvy do 30-ti dnů od přijetí přístupových údajů elektronickou formou na emailovou adresu fakturace@jidlojevasen.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje spolu s přiložením kopie faktury a data nákupu. Následně mu bude prodávajícím na stejný e-mail zaslán dobropis faktury. Nad stanovenou lhůtu 30 dnů již nebude možné ze strany kupujícího od smlouvy odstoupit.

5.4               Peníze budou kupujícímu vráceny na stejný účet, ze kterého byly prodávajícímu zaslány, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a současně s potvrzením kupujícího o přijetí dobropisu, tj. opravného daňového dokladu na e-mailovou adresu prodávajícího. Po obdržení žádosti dojde k deaktivaci přístupu kupujícího do členské sekce.

5.5               Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, když zjistí, že byla porušena smlouva ze strany kupujícího podstatným způsobem, za který je smluvními stranami považováno prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po datu splatnosti, dále porušení povinností na ochranu autorských práv (bod 1.3 těchto VOP) ze strany kupujícího.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1               Prodávající plně respektuje důvěrný charakter osobních a firemních dat. Osobní data prodávající využívá k uskutečnění celého obchodu, k využití účetních operací, vystavení daňových dokladů a také pro komunikaci s kupujícím, týkající se zákaznické administrativy a marketingovým účelům. Osobní data kupujícího jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu, zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

6.2               Prodávající na vyžádání kupujícího oznámí, jaké údaje o kupujícím jsou ze strany prodávajícího aktuálně zaznamenávány; v případě nejasností budou tyto údaje opraveny či doplněny. V případě zájmu lze psát na tomas@jidlojevasen.cz.

6.3               Při návštěvě webových stránek prodávajícího se osobní údaje zaznamenávají standardním způsobem. Zaznamenávají se webové stránky, které kupující navštíví, datum a délka návštěvy kupujícího, webové stránky, ze kterých kupující navštíví prodávajícího a IP adresa, která mu bude přidělena poskytovatelem webových služeb. Osobní údaje se zaznamenávají pouze tehdy, pokud jsou kupujícím dobrovolně poskytnuty z jeho vlastní vůle, například v rámci registrace nebo anket či realizací smlouvy.

6.4               Údaje o kupujícím budou prodávajícím použity výhradně k tomu, aby byl kupující informován o službách a produktech prodávajícího s případným zjištěním zpětné vazby kupujícího, s cílem poznat názor kupujícího. Veškeré tyto aktivity se odehrávají na dobrovolném principu. Pokud kupující nechce tyto informace z jakéhokoliv důvodu dále dostávat, informuje o této skutečnosti prodávajícího, který je bez dalšího odkladu smaže. Tento krok může kupující učinit i sám, neboť v každém e-mailu od prodávajícího je odhlašovací odkaz "Odhlásit se".

6.5               Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující prodávajícímu poskytuje vyplněním objednávkového formuláře, tímto také souhlasí se zařazením údajů do databáze prodávajícího, tedy firmy Tomáš Smoček, Svazarmovská 803, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 73046582, zapsaného v živnostenském rejstříku, jakožto správce a jejich zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, po dobu do odvolání souhlasu. Současně také kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající mohl zasílat informace svých obchodních partnerů.

6.6               Na webu prodávajícího jsou využívány tzv. cookies, což jsou neškodné malé soubory, které se ukládají na pevný disk kupujícího. Je to hlavně z důvodu usnadnění navigace a přispívá to ke zvýšení uživatelského komfortu webových stránek. Cookies lze také využívat ke zjištění, jestli už kupující navštívil stránky prodávajícího ze svého počítače. Používání cookies může kupující kdykoliv deaktivovat přímo ve svém internetovém prohlížeči.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1               Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího http://www.jidlojevasen.cz.

7.2               Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Nová verze všeobecných obchodních podmínek je vždy označena datem účinnosti.

7.3               Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí všeobecných obchodních podmínek.

7.4               Toto aktuální znění všeobecných obchodních podmínek je platné od 24. května 2018.